Dimecres 12 agost 2020

Publireportatge

Una de cada dues persones aturades troben feina a la indústria, gràcies al programa d’Ocupació a la Indústria Local

Amb l’objectiu de fomentar la inserció laboral de persones aturades o amb treballs precaris en el teixit industrial local i retenir el talent i afavorir el seu desenvolupament competencial i alhora enfortir el model d’industria local, la Diputació de Barcelona compta amb el programa “Ocupació a la Indústria Local”.

Més de 1.200 empreses i més de 2.500 persones han participat en les dues primeres edicions, amb una taxa d’inserció laboral del 51,6%. És a dir, una de cada dues persones que han participat en aquest projecte han aconseguit inserir-se en el mercat de treball.

D’aquesta manera, amb aquest projecte és vol promoure la contractació de persones en situació d’atur que presenten especials dificultats d’inserció, a partir d’itineraris personalitzats de millora de l’ocupabilitat coherents amb les necessitats del teixit empresarial ubicat, especialment, en sistemes productius locals en l’àmbit industrial. A més, aquest programa vol promoure la concertació i la col·laboració publicoprivada, enfortir el model industrial local, retenir el talent i afavorir el desenvolupament competencial de les persones, fomentar les vocacions industrials, científiques i tecnològiques, incrementar la participació de la dona a la indústria i facilitar la transició cap a la indústria 4.0.

Tal com s’extreu del balanç, les persones que participen en aquest projecte incrementen la seva possibilitat de trobar feina més d’un 10%, entre els 6 i 9 mesos després de la seva participació i en concret, les dones ho fan en un 22%. A més, la implicació de l’empresa duplica la possibilitat de contractació: un 25% dels contractes són de més de 6 mesos; i aquesta xifra augmenta fins el 35% si l’empresa que contracta és participant; s’insereix un 59% dels alumnes que fan pràctiques a les empreses; i s’ha aconseguit una inserció del 51% en majors de 45 anys. Així mateix, aquesta forta implicació de les empreses facilita la detecció de perfils professionals necessaris, la selecció de persones participants i el compromís de contractació.

A més, segons els resultats d’aquest programa, centrar els projectes en els sistemes productius locals de la demarcació augmenta les possibilitats de contractació. Per assolir aquest objectiu, un altre element clau és que la formació que reben les persones incloses en els projectes són competències aplicables a diferents empreses del mateix sector estratègic. Així, s’han articulat més de 90 especialitats formatives professionalitzadores, s’han realitzat 146 hores de mitjana de formació a l’aula, 62 hores de mitjana de formació a l’empresa  i 95 hores de mitjana de pràctiques.

El tret estratègic d’aquesta iniciativa de la Diputació de Barcelona és que les intervencions dels ens locals han de focalitzar els esforços en sectors que formin part d’un sistema productiu local, és a dir, en activitats localitzades en un entorn productiu on empreses del mateix sector, per proximitat i característiques comunes, poden cooperar, generar economies d’escala, disposar d’alta flexibilitat productiva i mà d’obra relativament abundant i especialitzada.

Fins al moment, s’han realitzat dues edicions anuals complertes (2015-2016 i 2016-2017), amb una dotació de 2 milions d’euros cadascuna i oberta a corporacions locals de la demarcació de Barcelona menors de 30.000 habitants. Enguany s’està desenvolupant la tercera edició, que és plurianual (2018-2020) i finalitzarà el 30 d’abril de 2020. En aquesta darrera, participen 7 sectors industrials: metal·lúrgic, tèxtil, logístic, químic, alimentari, vitivinícola i nova indústria (serveis destinats a la producció).

En aquesta tercera convocatòria i a partir de l’experiència adquirida en les dues primeres, es van establir tres línies de treball prioritàries: fomentar les vocacions industrials i cientificotecnològiques (STEM) entre les persones joves; treballar activament per la igualtat d’oportunitats en el mercat laboral i fomentar la inserció laboral de les dones en ocupacions i/o en activitats industrials en què estiguin infrarepresentades; i contribuir a la millora de la competitivitat de la indústria, tenint en compte els reptes i les oportunitats que ofereix la indústria 4.0.

Què ofereix a les empreses?

D’altra banda, el programa Ocupació a la Indústria Local ofereix a les empreses: selecció de perfils que puguin ocupar vacants a l’empresa;  formació i preparació de persones a mida de les necessitats de l’empresa; identificació de persones per fer pràctiques a l’empresa; possibilitat de bonificar la contractació de les persones formades en el programa; i col·laboració amb agents públics i privats de l’entorn: ajuntaments, consells comarcals, centres tecnològics, centres de formació, associacions empresarials.

Actualment hi ha en marxa 12 projectes que s’ajusten a les necessitats i particularitats dels territoris de la demarcació de Barcelona i que treballen sectors industrials diversos.

 

Publicitat

Seguiu-nos a: