Diumenge 23 gener 2022

JxCat, ERC, CatECP i la CUP registren una llei per regular els preus del lloguer d’habitatges

Els grups aposten per fixar un preu d'arrendament de referència d'acord amb un índex

|

Els grups de JxCat, ERC, CatECP i la CUP han registrat una proposició de llei que per regular els preus del lloguer d’habitatges a Catalunya. La iniciativa pretén regular la “contenció” i “moderació” de les rendes quan es destinin a la residència permanent i es trobin en zones declarades amb “mercat d’habitatge tens”. Es proposa que aquestes àrees siguin aquelles on el preu del lloguer hagi experimentat un creixement “sostingut clarament superior” al de la mitjana del país. La proposició de llei aposta per fixar un preu de referència a partir d’un índex i que es pugui incrementar en un 5% si les llars acrediten unes “característiques específiques”. Fa un any la cambra va tombar un decret del Govern que buscava regular el preu del lloguer.

Segons la iniciativa parlamentària, quedarien fora de la regulació aquells habitatges amb contractes de lloguer signats abans de l’1 de gener de 1995, els subjectes a un règim de protecció oficial, els integrats en xarxes públiques d’habitatges d’inserció o de medicació per al lloguer social o en els fons d’habitatge destinat a polítiques socials o els relatius a habitatges arrendats d’acord amb les disposicions legals aplicables al lloguer social obligatori.

Àrees amb “mercat d’habitatge tens”
Es consideraran àrees amb “mercat d’habitatge tens” aquells municipis o zones amb “risc el proveïment suficient d’habitatge de lloguer a la població en condicions que el facin assequible”. La proposta de llei estableix que una seixantena de municipis del país tindrien la categoria.

Així, reuniran aquesta categoria els municipis que, en primer lloc, el preu del lloguer hagi experimentat un creixement sostingut “clarament superior” al de la mitjana de Catalunya. En segon lloc, que la càrrega mitjana del cost del lloguer en el pressupost personal o familiar superi el 30% dels ingressos habituals de les llars o de la renda mitjana de les persones menors de trenta cinc anys. I en tercer lloc que el preu dels lloguers d’habitatge hagi experimentat, en els cinc anys anteriors a la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens, un creixement interanual acumulat almenys tres punts percentuals superior a la taxa interanual de l’índex de preus al consum de Catalunya.

La declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens correspondrà al departament de la Generalitat competent en matèria d’habitatge, a l’Ajuntament de Barcelona mitjançant un acord i en l’àmbit metropolità de Barcelona a l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb un acord amb el Consell Metropolità. La iniciativa per a efectuar la declaració pot partir del municipi o municipis afectats o dels ens locals supramunicipals en què es trobin integrats, per mitjà d’un acord del Ple de la corporació corresponent.

Això sí, la declaració ha d’indicar la seva durada, que no pot excedir d’un termini de cinc anys des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Podrà ser revisada, escurçada, deixada sense efecte o prorrogada.

Índex de referència de preus de lloguer
La proposició de llei estableix l’existència d’un Índex de referència de preus de lloguer. Així, la declaració d’un municipi o part del mateix com a àrea amb ‘mercat d’habitatge tens’ requerirà que al territori estigui aplicat l’índex de referència del lloguer determinat pel departament competent en matèria d’habitatge.

Les rendes pactades a l’inici del contracte de lloguer no podran ultrapassar el preu de referència per al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues en el mateix entorn urbà. Tampoc es podrà ultrapassar la renda consignada en el darrer contracte si l’habitatge ha estat arrendat dins dels cinc anys anteriors a l’entrada en vigor de la llei.

El preu de referència del lloguer s’establirà a partir de l’índex de referència de preus del lloguer a partir de les dades que consten en el registre de fiances de lloguer de finques urbanes i de les característiques addicionals.

Els contractes hauran d’indicar l’import de la renda resultant d’aplicar l’índex de referència, sense tenir en compte les seves àrees superior i inferior, expressant en euros/metres quadrats i la superfície útil de l’habitatge. Excepte si les parts contractants acorden que, ateses les “característiques específiques” de l’habitatge, el preu de referència s’ha d'”incrementar o minorar” en un 5%.

Les “característiques específiques” que es poden tenir en compte i que es poden acreditar són aquelles que tenen a veure amb la presència de: ascensor, aparcament, habitatge moblat, sistema de calefacció o refrigeració de l’habitatge, zones comunitàries d’ús compartit com ara jardí o terrat, piscina comunitària o equipaments anàlegs, serveis de consergeria a l’edifici o vistes especials.

Actualització de les rendes i ofertes de lloguer
En els contractes subjectes a règim de contenció de rendes, la renda contractual només podrà ser actualitzada d’acord amb la normativa reguladora del contracte d’arrendament d’habitatges.

La proposta de llei marca que les ofertes de lloguer d’habitatges en zones declarades de ‘mercat tens’ hauran d’informar de l’aplicació de l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatge i, si s’escau, de la renda del darrer contracte d’arrendament vigent.

El règim de control i el règim sancionador aplicables a l’incompliment d’aquesta llei són els previstos a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. De fet, es modifica part de la llei d’habitatge i es pretén marcar seran “infraccions greus” establir una renda un 20% superior a l’import màxim establert o ocultar al llogater que l’habitatge està subjecte a la llei.

Els contractes anteriors a la llei es mantindrien
La proposta de llei marca que aquells contractes de lloguer realitzats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei es mantindrien. En cas de renovació del contracte, per canvi de preu o de durada d’aquest, si l’habitatge es troba en una zona de mercat d’habitatge tens, caldria aplicar el que estableix la llei.

Per aquells habitatges de nova construcció o resultants d’aplicació d’un procés de gran rehabilitació s’aplicaria el règim de contenció de rendes quan hagin transcorregut tres anys de l’entrada en vigor de la llei.

A finals de juny de 2019, el Parlament va tombar el decret del Govern que buscava regular els preus del lloguer d’habitatges. En aquella ocasió, els grups van lamentar que l’executiu català hagués treballat la qüestió d'”esquenes a tothom” i van convidar-lo a abordar la temàtica amb “àmplies majories”. L’oposició també va alertar que el decret no tindria incidència en el preu de les rendes i que no es podria coordinar.

Publicitat

Segueix-nos

680
1,499