Diumenge, 26 Maig 2019

Els jutjats mercantils de Barcelona i Alacant reben un 43% més d’assumptes pel MWC

Els tribunals han hagut d'actuar en litigis de marca i propietat industrial i han estimat o desestimat mesures cautelars en menys de 48 hores

|

Els jutjats mercantils de Barcelona i els d’Alacant que actuen com a Tribunal Europeu de Marca i Disseny han admès i resolt 50 assumptes relacionats amb el MWC’19, un 42,8% més que en l’edició anterior. Així, s’ha incrementat en un 50% el nombre d’escrits preventius presentats i admesos: 36 davant els 24 de l’any passat. També ha augmentat en un 66 % el nombre de diligències de comprovació de fets: cinc davant les tres de l’any passat. Es manté el nivell de mesures cautelars ‘inaudita parte’ presentades, amb set, així com el de mesures cautelars amb vista, una.

Al Tribunal Mercantil de Barcelona s’han presentat 36 escrits preventius, tots ells en matèria de patents. Entre les parts sol·licitants i afectades figuren multinacionals tecnològiques Samsung, LG, Wiko, ZTE o Huawei. Tots els escrits van ser tramitats i resolts abans de l’inici del congrés. En el Tribunal de Marca de la UE d’Alacant es van presentar i admetre dos escrits preventius més sobre aquesta matèria.

També s’han presentat cinc diligències de comprovació de fets, en matèria de patents, davant de tres companyies diferents. Es van tramitar i resoldre en 48 hores. Dues de les diligències es van notificar i es van executar durant la fira, una amb resultat positiu i una altra amb resultat negatiu. La tercera i quarta es van deixar sense efecte a instància de part abans de l’inici del congrés. La cinquena diligència de comprovació de fets va ser desestimada durant l’esdeveniment.

Als jutjats mercantils de la capital catalana s’han presentat cinc mesures cautelars ‘in audita parte’ en matèria de patents davant tres companyies diferents. Es van tramitar i resoldre en 48 hores: tres en sentit estimatori abans de la fira; una en sentit desestimatori abans i una altra en sentit desestimatori durant el congrés. En les tres mesures estimades es va fixar caució substitutòria, en una de les mesures no es va consignar cap quantitat per a la demandada, per la qual cosa es van mantenir els seus efectes durant tota la durada del congrés, en dues de les mesures cautelars, la part demandada va formular escrit d’oposició el segon dia de la fira, el qual va ser estimat, deixant-se sense efecte i/o denegant-se les mesures en no apreciar-se la concurrència del requisit del ‘periculum in mora’. Immediatament, es va procedir a la devolució, aquell mateix dia, dels dispositius mòbils intervinguts a la companyia demandada afectada.

En el Tribunal Mercantil de Barcelona s’ha presentat una mesura cautelar ‘in audita parte’ en matèria de marques i nom comercial, que va ser inadmesa i arxivada per falta de competència objectiva.

Finalment, al Tribunal de Marques de la UE d’Alacant s’ha presentat una mesura cautelar ‘in audita parte’ en matèria de marca de la UE i nom comercial. Va ser desestimada, i es va convocar una vista el primer dia del congrés, que va acabar amb la desestimació aquell mateix dia.

La notificació i execució tant de les diligències de comprovació de fets com de les mesures cautelars ‘in audita parte’ estimades es van efectuar donant fe els Lletrats de l’Administració de Justícia d’aquestes actuacions en acta judicial aixecada in situ; en estreta col·laboració i amb presència dels responsables i assessors de GSMA -organitzador de l’esdeveniment- i de Fira de Barcelona amb l’assistència i suport dels Mossos d’Esquadra, que han garantit l’efectivitat i executivitat de les mesures adoptades, amb la intervenció presencial dels magistrats als estands de les companyies implicades, que van coordinar i van dirigir les actuacions.

Aquest any, per part dels tribunals juntament amb GSMA i la Fira de Barcelona s’ha lliurat a les empreses afectades un full informatiu i explicatiu sobre el sistema jurídic espanyol. Alhora, per part de GSMA i la Fira s’ha facilitat a les empreses, a títol merament orientatiu i opcional, un llistat d’advocats especialitzats en aquestes matèries elaborat pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i pel Col·legi d’Advocats d’Alacant (ICALI) així com un llistat de procuradors, elaborat pel Col·legi de Procuradors de Barcelona.

Els tribunals implicats en el protocol consideren que s’ha respectat el compromís de resolució en un termini de 48 hores de les mesures cautelars i de les diligències de comprovació de fets presentades, algunes de les quals s’han resolt en menys de 24 hores, durant el desenvolupament del mateix congrés. En el cas dels escrits preventius, s’han admès i resolt sempre en 24 hores des de la seva presentació. Les actuacions de notificació i execució s’han efectuat sota la coordinació dels magistrats, amb la seva intervenció presencial i la dels Lletrats de l’Administració de Justícia i els responsables de GSMA i de la Fira, assistits de Mossos d’Esquadra. La finalitat ha estat assegurar una execució de les mesures ràpida, discreta i sense que pertorbés el desenvolupament del congrés.

Els tribunals implicats han elaborat un informe amb aquestes conclusions del qual se’n dona part a Fira Barcelona, a GSMA (organitzadora del MWC) i les sales de Govern dels Tribunals Superiors de Catalunya i de la Comunitat Valenciana.

Publicitat

Seguiu-nos a: