Dimecres 1 desembre 2021

El Govern prepara una llei per regular els contractes de lloguer i les formes alternatives d’arrendament

La nova norma afectarà les llars compartides, les habitacions, el rènting i els locals de negocis

|

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts la memòria preliminar d’un nou avantprojecte de llei d’arrendaments de béns que afectarà tant habitatges com locals comercials i formes alternatives d’arrendament. La intenció del Govern és incorporar la nova normativa al llibre sisè del Codi Civil de Catalunya per dotar-lo d’una “regulació íntegra i completa dels arrendaments de béns i de les seves principals modalitats contractuals”. Així, regularà residències habituals, llars compartides, habitacions, segones residències o de temporada, locals de negoci, el rènting i el cotreball. L’objectiu de la futura llei és donar resposta a la manca d’arrendaments de residència habitual i l’escassa oferta de lloguer social, d’una banda, i alhora incentivar l’oferta d’immobles per llogar. El text aprovat per l’executiu català vol reforçar les garanties de totes les parts implicades i fer el mercat de lloguer “més segur, estable i socialment més equitatiu”.

Així, es protegirà el llogater sense que el propietari quedi en una posició de feblesa i s’establiran uns terminis de durada “prou amplis” com per evitar inseguretat de les parts. També es regularan les pròrrogues del contracte i deixa en mans de les parts el pacte sobre el preu. Tot i això, tindrà en compte el decret llei de mesures urgents per estimular l’habitatge de promoció oficial i els arrendadors no podran repercutir en els arrendataris les despeses no pactades al contracte. La memòria preliminar tramitada avui també preveu donar un tracte diferenciat al llogater segons si el propietari és una persona física o jurídica, incorporar la masoveria urbana i regular el dret de tanteig i retracte estipulat en el contracte. Així mateix, es vol incorporar una regla que garanteixi l’equitat entre les parts quan el llogater es trobi, per una situació sobrevinguda o en una posició d’inferioritat respecte de l’arrendatari. És el cas, per exemple, dels negocis que no van poder fer front a les despeses del lloguer per les restriccions decretades per la pandèmia de covid-19.

Locals de negoci i de consum
El text vol regular també l’arrendament dels locals de negoci davant de la manca de regulació actual, ja que el Govern creu que no té en compte les singularitats de fórmules com el cotreball i el rènting. La futura llei preveu incloure incloure el contracte d’arrendament de consum amb l’objectiu de fer front als problemes de desequilibri entre les parts quan
qui lloga és una empresa immobiliària i el llogater és un particular.

Publicitat

Segueix-nos

680
1,495