Divendres 17 setembre 2021

CaixaBank tanca el primer semestre amb un benefici de 622M€

L'aplicació de l'ERO a 2.000 treballadors és la raó principal per la qual s'explica un descens del 52% dels guanys respecte l'any anterior

|

CaixaBank ha obtingut durant el primer semestre del 2019 un benefici de 622 milions, un 52,1 % menys que en el mateix període de l’any anterior. Incideix en aquesta evolució l’acord arribat amb els sindicats per aplicar un ERO a uns 2.000 treballadors, fet que ha suposat una despesa de 978 milions (685 milions nets). Si s’exclogués aquest efecte, el resultat s’incrementaria un 0,7 % respecte del mateix període de l’exercici anterior, fins als 1.307 milions, i el ROTE se situaria en el 9,4 %.

El marge d’interessos del primer semestre ascendeix a 2.478 milions (+1,9 % respecte del mateix període del 2018). Aquesta partida rep l’impacte, principalment, de l’increment dels ingressos del crèdit i els costos menors de finançament retail i institucional. Els ingressos core del Grup es mantenen     estables en l’evolució interanual. En la variació trimestral es produeixen uns ingressos core més alts (+1,5 %), principalment per més comissions i ingressos per contractes d’assegurances.

Els ingressos per comissions se situen en 1.248 milions d’euros, -3,5 % respecte del mateix període de l’exercici anterior. En aquesta línia, les comissions bancàries, valors i d’altres ascendeixen a 719 milions d’euros (-3,0 %), que tenen l’impacte, entre altres, de menys operacions singulars en banca d’inversió.

Pel que fa a l’ingrés de la cartera de participades, els ingressos per dividends inclouen durant el segon trimestre d’ambdós exercicis el dividend de Telefónica per 104 milions d’euros. Addicionalment, el segon trimestre del 2019 inclou el registre de 46 milions d’euros bruts corresponent a BFA.

En aquest sentit, els resultats de les entitats valorades pel mètode de la participació disminueixen 294 milions d’euros (-58,4 %) respecte del mateix període de l’exercici anterior; essencialment, per la no atribució el 2019 del resultat de BFA i Repsol (312 milions d’euros el 2018). Si s’exclogués aquest efecte, l’evolució d’aquest epígraf seria positiva (+9,4 %). Durant el segon trimestre, CaixaBank ha finalitzat la venda de la participació que tenia a Repsol.

El resultat d’operacions financeres se situa en 261 milions d’euros (-10,9 %), que inclou durant el segon trimestre, entre altres, la materialització de plusvàlues en actius de renda fixa. El 2018 incloïa el registre de la revaloració de la participació de BPI en Viacer en el context de la seva desinversió i el resultat de l’operativa de cobertures associades a les obligacions subordinades amortitzades anticipadament.

A més, el segon trimestre de l’any inclou la contribució al Fons Únic de Resolució (FUR) per un import de 103 milions d’euros (97 milions d’euros el 2018).

Creixement sostingut en crèdits i recursos durant el semestre

El Grup CaixaBank supera, per primera vegada, els 600.000 milions d’euros en volum de negoci  (recursos de clients + crèdit brut) amb un increment del 4,9 %, gràcies a l’èxit comercial. Augmenten els recursos de clients fins als 380.864 milions d’euros (+6,2 % el 2019). Dins aquesta partida, els  recursos en balanç assoleixen els 276.876 milions d’euros (+6,7 %).

L’estalvi a la vista assoleix els 189.951 milions d’euros. Incideix en aquesta evolució (+9,0 % durant l’any i +5,5 % durant el trimestre), entre altres, l’efecte estacional de les pagues dobles i la fortalesa de l’entitat, que supera els 4 milions de nòmines domiciliades.
Destaca l’increment dels passius per contractes d’assegurances (+4 % durant l’any i +0,9 % durant el trimestre) gràcies a l’evolució de la cartera de productes i a l’adaptació a les necessitats dels clients. També sobresurt la bona evolució dels unit linked, que creixen un 16,6 % durant l’any.

Respecte dels actius sota gestió, creixen fins als 98.199 milions. Incideix en la seva evolució anual (+4,5 %) el bon comportament dels mercats després de la caiguda a finals del quart trimestre del 2018. El patrimoni gestionat en fons d’inversió, carteres i sicavs se situa en 66.513 milions (+3,1 % durant l’any, estables durant el trimestre) i els plans de pensions se situen en 31.686 milions (+7,7 % durant l’any i + 2,3 % durant el trimestre). CaixaBank manté una quota de mercat a Espanya del 16,8 % en fons d’inversió i del 24,6 % en plans de pensions.

D’altra banda, el crèdit brut a la clientela se situa en 230.867 milions d’euros (+2,7 %) i la cartera  sana creix un 3,3 % el 2019. Si no es considera l’efecte estacional de les bestretes a pensionistes del juny (1.684 milions d’euros), l’evolució de la cartera sana durant l’any és del +2,5 %.

El crèdit a particulars -altres finalitats- augmenta un 5,8 % el 2019 i durant el trimestre, impulsat pel crèdit al consum (+8,2 % durant l’any i +4,7 % durant el trimestre) i també per l’estacionalitat positiva de la bestreta a pensionistes durant el segon trimestre. A més, el finançament a empreses -sectors productius expromotors- augmenta un 4,3 % el 2019 (+2,5 % durant el trimestre).

Reducció de la morositat fins al 4,2 %
La ràtio de morositat es redueix fins al 4,2 % (-46 punts bàsics durant el semestre) i els saldos dubtosos descendeixen 793 milions d’euros durant el semestre (-581 milions d’euros durant el trimestre) i se situen en 10.402 milions d’euros. La ràtio de cobertura de la morositat és del 54 %.

La cartera d’adjudicats nets disponibles per a la venda a Espanya ascendeix a 863 milions d’euros (+123 milions d’euros durant l’any i +50 milions d’euros durant el trimestre).
La cartera de lloguer a Espanya se situa en 2.329 milions d’euros nets de provisions (-150 milions d’euros durant l’any i -79 milions d’euros durant el trimestre) i el total de vendes d’immobles el 2019 assoleix els 232 milions d’euros. Les dotacions per a insolvències se situen en 204 milions d’euros, -17,6 % respecte del mateix període de l’exercici anterior.

Segueix-nos

680
1,492